Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trá...

Thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế

Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bện...

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

- Những giấy tờ cần phải xuất trình khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: • Đối với người tham gia BHYT phải xuất trình thẻ BHYT c...

Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp sau đây: • Rách, nát hoặc hỏng; • Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; • ...

Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất. I. Hồ sơ: - Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ th...

Thủ tục tham gia bảo hiểm y tế

I. Hồ sơ: 1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế  - Văn bản đăng ký tham gia bảo hiểm y tế của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đóng ...

Trách nhiệm của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Bộ Y tế có trách nhiệm gì về bảo hiểm y tế?