Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất.
I. Hồ sơ:
- Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ theo mẫu D01-TS ban hành kèm Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam.

II. Nơi tiếp nhận hồ sơ:
- Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

III. Thời gian giải quyết:
- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.