Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp sau đây:
Rách, nát hoặc hỏng;
Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu;
Thông tin ghi trong thẻ không đúng.
I. Hồ sơ:
- Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế nộp trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì làm đơn đề nghị đổi thẻ của người tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu D01-TS ban hành kèm Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam.
- Thẻ bảo hiểm y tế cũ.
- Bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.
- Trường hợp nộp hồ sơ thông qua người SDLĐ thì người SDLĐ làm văn bản đề nghị theo mẫu  D01b-TS ban hành kèm Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam.

II. Nơi tiếp nhận hồ sơ:
- Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

III. Thời gian giải quyết:
- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức bảo hiểm y tế phải đổi thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.