Thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế

Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bện...

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

- Những giấy tờ cần phải xuất trình khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: • Đối với người tham gia BHYT phải xuất trình thẻ BHYT c...

Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp sau đây: • Rách, nát hoặc hỏng; • Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; • ...

Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất. I. Hồ sơ: - Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ th...

Thủ tục tham gia bảo hiểm y tế

I. Hồ sơ: 1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế  - Văn bản đăng ký tham gia bảo hiểm y tế của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đóng ...