Quy định về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Câu hỏi:

Thưa luật sư, khi tham gia bảo hiểm y tế, người tham gia có được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở mà mình mong muốn không?

Trả lời:
Theo quy định tại điều 26 luật bảo hiểm y tế hiện hành về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế:

- Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến  trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

- Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.
Tag: luat bao hiem y tebảo hiểm thất nghiệp