Nguyên tắc thực hiện bảo hiểm y tế

Câu hỏi:

Bảo hiểm y tế được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?


Trả lời:
Các nguyên tắc thực hiện bảo hiểm y tế được quy định tại điều 3 luật Bảo hiểm y tế 2008 như sau:
- Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế.

- Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu của khu vực hành chính (sau đây gọi chung là mức lương tối thiểu).

- Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

- Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế cùng chi trả.

- Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ.
Tag: luat bao hiem y tebảo hiểm thất nghiệp